Положення про електронну бібліотеку

Положення про електронну бібліотеку

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Чернігівської ОУНБ
ім. В.Г. Короленка
І.М. Аліференко

від 21 жовтня 2016 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про електронну бібліотеку

 

  Дане Положення регламентує процес формування фонду електронних ресурсів, функціонування електронної бібліотеки Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (далі – ЕБ Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка), визначає технологію її ведення, режим доступу до її ресурсів, прав і обов’язків авторів та власників електронних ресурсів.

  Юридичною складовою Положення є договори, які укладаються Чернігівською ОУНБ ім. В. Г. Короленка з видавцями, редакціями періодичних видань чи авторами.

  Положення розроблене відповідно до Законів України "Про культуру", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про авторське право та суміжні права", "Про національну програму інформатизації", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в автоматизованих системах", Наказу Міністерства культури України "Концепції нового інтегрованого ресурсу – електронної бібліотеки" "Культура України", Статуту Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

 

1. Загальні положення

 

  1.1. Електронна бібліотека (далі – ЕБ) – є комплексною інформаційною системою, що має своїм завданням накопичення, зберігання та ефективне використання документів та видань, що представлені в електронному вигляді для вирішення просвітницьких, наукових та довідкових задач, спрямованих на задоволення потреби в інформації та читання для задоволення.

 

  1.2. Метою створення ЕБ Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка є:

 • створення електронних копій друкованих документів історико-культурного значення для збереження культурної спадщини, що знаходиться у фондах бібліотек та інших закладах культури та запобігання фізичного зносу документів;
 • збір та збереження електронних документів та електронних аналогів друкованих книг місцевих авторів;
 • збір та збереження електронних аналогів друкованих періодичних видань Чернігівщини;
 • збереження власних видань;
 • оперативне забезпечення користувачам Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка локального та віддаленого доступу до інтегрованого краєзнавчого ресурсу в електронному вигляді;
 • розширення інформаційного простору бібліотеки та регіону, шляхом інтеграції інформаційних ресурсів Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка у всесвітній інформаційний простір;
 • підвищення ефективності використання документів, розкриття фондів бібліотек;
 • створення можливості працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам;
 • реалізація завдань Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка як регіонального депозитарію краєзнавчої літератури, надання прав і можливостей використання повнотекстових документів на сучасних носіях.

 

  1.3. ЕБ носить некомерційний характер.

 

  1.4. Учасники проекту:

 • Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
 • бібліотеки м. Чернігова та області;
 • редакції місцевих газет та журналів;
 • вищі навчальні заклади I, II та III- IV рівнів акредитації;
 • видавництва м. Чернігова та області;
 • окремі автори.

  За взаємною згодою Учасники проекту укладають договір про співпрацю з Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

 

  1.5. Відомості про учасників проекту висвітлюються на сторінці "Учасники проекту" сайту Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка http://libkor.com.ua. Усі учасники проекту мають право відображати сторінку "Електронна бібліотека" на власних сайтах.

 

2. Інформаційні ресурси електронної бібліотеки

 

  2.1. ЕБ складається з двох розділів (частин):

     2.1.1. Документів краєзнавчого характеру:

 • колекції оцифрованих краєзнавчих видань "Книжкова пам’ять України. Чернігівщина";
 • бази електронних документів та електронних аналогів друкованих творів авторів Чернігівського краю та документів про Чернігівщину "Митці Сіверянського краю";
 • колекції оцифрованих видань видатних осіб, пов’язаних з Чернігівщиною та документів про них "Іменні колекції";
 • колекції оцифрованих видань авторських творів та документальних матеріалів за темами та подіями, які пов'язані з Чернігівщиною "Тематичні колекції";
 • бази аналітико-методичних і бібліографічних видань бібліотеки "Наші видання";
 • електронних аналогів друкованих місцевих періодичних видань "Періодичні видання Чернігівщини".

     2.1.2. Документів універсального характеру:

 • бази електронних документів та електронних аналогів видань сучасних авторів з різних галузей знань "Галузеві видання".

 

  2.2. До інформаційних ресурсів ЕБ включаються:

 • самостійні електронні документи та видання, що передані до бібліотеки авторами (правовласниками);
 • електронні аналоги (версії) друкованих документів та видань, що були передані до бібліотеки авторами (правовласниками), або створені шляхом оцифрування співробітниками Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка;
 • власні електронні видання Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

 

3. Формування електронної бібліотеки

 

  3.1. Основними одиницями формування першого розділу ЕБ є документи, які характеризуються краєзнавчим змістом, територіальною ознакою та місцевим авторством.

 

  3.2. Основними одиницями формування другого розділу ЕБ є документи універсального та актуального змісту.

 

  3.3. Усі документи для ЕБ подаються учасниками проекту Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка відповідно до укладених з автором чи видавцем договорів, які в подальшому зберігаються у Секторі електронної бібліотеки.

 

  3.4. Електронні документи краєзнавчого характеру можуть бути одержані Чернігівською ОУНБ ім. В.Г. Короленка з інших джерел:

 •  шляхом передачі від будь-яких установ та організацій області на некомерційній основі, що мають зведену краєзнавчу інформацію довідкового характеру для масового користування (статистичні дані про регіон, підприємства, установи та організації, навчальні заклади та ін.).

 

  3.5. Електронні документи та електронні версії друкованих видань є об’єктами авторського права та охороняються міжнародними конвенціями і законодавством України. Правовласники документів зберігають за собою виключне право дозволяти їх використання.

 

  3.6. Електронні документи надходять до бібліотеки на електронних носіях або e-mail. При надходженні електронних документів правовласник самостійно визначає умови політики доступу та використання документу:

 • з доступом в мережі Інтернет (вільний необмежений доступ, без захисту від тиражування та роздрукування);
 • з доступом лише в локальній мережі бібліотеки (необмежений доступ, захист від тиражування та роздрукування);

 

  3.6. Взаємовідносини між бібліотекою та іншими учасниками проекту регулюються Законом України "Про авторське право та суміжні права". Бібліотека на підставі ст.ст. 15, 16 Закону України "Про авторське право та суміжні права" має виключне право використання документів створених і виданих за власний рахунок.

 

  3.7. Поцифруванню підлягають видання, які у відповідності до законодавства України не є об’єктами авторського права; ті, що стали суспільним надбанням і на які закінчився строк дії авторського права (ст.ст. 28-30 Закону України "Про авторське право та суміжні права").

 

  3.8. Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка самостійно визначає коло документів для розміщення в ЕБ.

 

  3.9. Електронні документи, що надходять до Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, передаються у форматах: PDF, DOC, RTF, TXT, JPG і розміщуються в ЕБ у незмінному вигляді, без додаткового опрацювання.

 

  3.10. Облік надходження електронних документів здійснює відділ формування фондів і організації каталогів, до якого передаються на зберігання акти надходження, супровідні листи.

 

  3.11. Каталогізація електронних видань, що надійшли до бібліотеки, здійснюється співробітниками відділу формування фондів і організації каталогів у відповідності до вітчизняних стандартів та нормативних документів. Каталогізація електронних аналогів друкованих документів проводиться шляхом копіювання бібліографічного опису друкованого видання з електронного каталогу бібліотеки до бази даних ЕБ, редагування бібліографічного опису в частині кодів документу, екземплярності та посилання на повний текст.

 

4. Зберігання та популяризація електронних документів

 

  4.1. Документи, що надійшли до Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, та їх архівні копії розміщуються:

 • на сервері бібліотеки;
 • на жорсткому диску локального комп’ютера бібліотеки;
 • на зовнішньому носії для машинного зчитування у Секторі електронної бібліотеки (архівна копія).

 

  4.2. Для популяризації описи електронних документів об’єднуються в базу даних "Електронна бібліотека", розміщену на офіційному сайті, з можливістю пошуку за різними ознаками, передбаченими інформаційно-пошуковими системами, а також включаються в бібліографічні посібники різних форм, які видає Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка.

 

  4.3. Інформація про зміст та завдання ЕБ популяризується всіма доступними Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка засобами інформації (газети, журнали, мережа Інтернет, телебачення, радіо, науково-практичні конференції та ін.).

 

5. Умови використання

 

  5.1. Електронними документами можна користуватися в мережі Інтернет в онлайновому режимі за адресою http://libkor.com.ua/index.php?id=4, або на автоматизованих робочих місцях (АРМ) для користувачів бібліотеки.

 

  5.2. Автор зберігає за собою право на самостійне використання та надання аналогічних прав на використання твору третім особам.

 

  5.3. На вимогу автора Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка  надає йому інформацію щодо використання електронної версії його документа.